خطای ... Service'ESET Service' (ekrn) Faild to start
خطای فوق به این دلیل میباشد که نسخه ESET قبلی بصورت کامل از ویندوز حذف نگردیده است و طبق توصیه خود ESET باید از برنامه ESET Uninstaller استفاده کنید .
دانلود راهنمای ESET Uninstaller
دانلود برنامه ESET Uninstaller