راه حل خطای     Parental Control

گزینه Parental Control به رنگ نارنجی می باشد !
ازخاموش بودنت گزینه Parnteal Control مطمئن شوید .
setup > security tools > parental contral
پس از انجام تغییرات یکبار سیستم را ریستارت کنید تا تغییرات اعمال شود .