هشدار     License key has reached the maximum of activations

هر لایسنس محدودیت 4 بار نصب در طول دوره را دارد ، برای بررسی تعداد دفعات می توانید با پشتیبانی ارتباط بر قرار کنید .