هشدار     Activation failed. This License valid for different product


چون لایسنس شما مطابق با آنتی ویرس دانلود شده نمی باشد با این خطا مواجه میشوید ، لطفاً در صفحه اصلی سایت بعد از مطابقت اسم محصول خریداری شده وارد لینک آموزش و دانلود شوید .